Arbeidsfysiotherapie

Consult
Dit is een arbeidsfysiotherapeutisch onderzoek met als doel om op korte termijn duidelijk te hebben wat de restmogelijkheden binnen het functioneren op de werkplek zijn. Een inschatting van de klachten wordt direct gekoppeld aan de werkplek.

Dit onderzoek kan plaatsvinden op verwijzing van de bedrijfsarts / huisarts / specialist, maar kan ook via directe toegankelijkheid. Aan de hand van het consult kan een verslag en/of een telefonische toelichting plaatsvinden met de bedrijfsarts. Hierin kunnen de functiemogelijkheden, eventuele specifieke vragen en overleg t.a.v. een mogelijk vervolgtraject, in alle discretie worden besproken of vastgelegd. Het consult kan in overleg plaatsvinden in of buiten werktijd. Vergoeding kan plaatsvinden via de zorgverzekeraar. De kosten kunnen eventueel ook door de werkgever of de arbeidsongeschiktheids-verzekering worden vergoed.

Behandeling
Na een arbeidsfysiotherapeutisch consult met hierin extra aandacht voor arbeids-vaardigheden volgt fysiotherapeutische behandeling gericht op verantwoorde werkhervatting. Indien wenselijk kan regelmatige telefonische terugkoppeling met de bedrijfsarts plaatshebben. De behandeling kan in overleg plaatsvinden in of buiten werktijd. Vergoeding kan plaatsvinden via de zorgverzekeraar. De kosten kunnen eventueel ook door de werkgever of de arbeidsongeschiktheids-verzekering worden vergoed.

Reïntegratie-training

De intake
Middels een uitgebreide intake wordt een inschatting gemaakt of training zinvol kan zijn om reïntegratie in werk te bevorderen. Er wordt bepaald welke functiemogelijkheden er nog zijn binnen de werksituatie. Knelpunten binnen de werksituatie worden geanalyseerd. Aan de hand van evalideerde vragenlijsten wordt de mate van geschiktheid voor training vastgelegd. Indien nodig bepaald een conditietest de mate fitheid. Indien gewenst kan overleg met de bedrijfsarts plaatsvinden. De intake zal ongeveer 1,5 uur in beslag nemen. (prijs op offerte)

De reïntegratietraining
Na de intake volgt na 3 individuele sessies een groepsgewijze reïntegratietraining met een individueel trainingsschema gericht op afname van de vooraf vastgestelde belemmeringen in de werksituatie. Evaluatie vindt maandelijks plaats door persoonlijke gesprekken en door gevalideerde functievragenlijsten. Iedere 4 weken kan indien gewenst de bedrijfsarts op de hoogte gesteld van de vorderingen. De tandaardtraining duurt 12 weken waarvan 8 weken 2 maal week en 4 weken een wekelijkse training. Samengevat zijn dit 20 trainingen van 1 uur, 3 x ½ uur evaluatie, 4x contact met de bedrijfsarts. Aanpassing in trainingsfrequentie en trainingsduur op het individu is altijd mogelijk. (prijs op offerte)

Op locatie

Werkplekonderzoek
In een bezoek op locatie vindt een analyse plaats van de werkplek per werknemer of per 'groep' werknemers. Hierbij worden gerichte adviezen gegeven t.a.v. de werkplek of het gebruik hiervan en een analyse van de werkgerelateerde risico's op klachten wordt gemaakt. Deze inventarisatie van de werkplek/omstandigheden kan worden samengevat in een verslag met aanbevelingen. (prijs op offerte)

Presentatie
In een aan het bedrijf aangepaste presentatie worden bv. 'RSI' of lage rugklachten nader besproken, samen met specifieke informatie en uitleg n.a.v. het werkplekonderzoek. Het doel van de presentatie is het geven van algemene informatie en het doorspreken van de specifieke werksituatie om zo een preventieve werking te hebben op het ontstaan van klachten op de werkplek. (prijs op offerte)

Trainen op de werkplek
Als aanvulling op de presentatie of als losstaande dienst na het werkplekbezoek kan op locatie training plaatsvinden van werkhouding en veelvoorkomende bewegingen. Hierin wordt praktisch geoefend op het beter omgaan met de werkplek en het bewust worden van minder goede werkhoudingen. Aanpassingen op de werkplek en preventieve adviezen kunnen in dit traject worden meegenomen. Het doel hiervan is preventie van klachten door het in de praktijk trainen van arbeidgerelateerde bewegingen en trainen van werkhoudingen. (prijs op offerte)