• Home
  • > Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst

PANNA-ARENA + AANHANGER [download overeenkomst]

1. Deze overeenkomst is van toepassing op elke situatie waarbij de panna-arena met aanhanger wordt uitgeleend aan personen,instellingen of verenigingen, hierna genoemd bruiklener.

2. De bruiklener dient zich met een geldig rijbewijs en paspoort te legitimeren. De bruiklener dient het adres op te geven waar de panna-arena wordt geplaatst.

3. De panna-arena met aanhanger wordt gehaald en gebracht op de vooraf overeengekomen tijdstippen. De maximale uitleentijd is overeengekomen van ……………………………… (datum en tijdstip ophalen) tot ………………………………… (datum en tijdstip terugbrengen), waarbij de bruiklener de panna-arena kan halen en brengen van en naar het adres Collegeweg 2c, 4942 VD Raamsdonksveer.

4. Indien Van Beek & Bloemsaat door overmacht wordt verhinderd de panna-arena met aanhanger te leveren, is zij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst deze gebruiksovereenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding is gehouden.

5. De panna-arena wordt door bruiklener vervoerd met een door Van Beek & Bloemsaat ter beschikking gestelde aanhanger. Deze aanhanger mag uitsluitend worden gebruikt voor vervoer van de panna-arena. De aanhanger dient door bruiklener volgens de wettelijke regels te worden voorzien van het kenteken van het trekkende voertuig.

6. Bruiklener verzorgt zelf de op- en afbouw van de panna-arena.

7. De panna-arena en aanhanger dienen, na gebruik, schoon en van binnen droog en schadevrij en in complete toestand te worden ingeleverd.

8. Bruiklener is aansprakelijk voor alle schade (en zoekraken van onderdelen) die gedurende de uitleenperiode aan de panna-arena en/of de aanhanger wordt toegebracht of het verlies ervan al dan niet met schuld van de bruiklener en onverschillig of er wel of geen sprake is van overmacht.

9. Bruiklener is bekend met alle wettelijke bepalingen met betrekking tot het gebruik van de panna-arena en de aanhanger. Bruiklener vrijwaart Van Beek & Bloemsaat voor alle opgelegde boetes die aan de bruiklener worden opgelegd gedurende de uitleenperiode.

10. Bruiklener vrijwaart Van Beek & Bloemsaat voor alle (bedrijfs)schade aan de persoon en/of goederen van bruiklener dan wel derden, waarvoor Van Beek & Bloemsaat op grond van de wet aansprakelijk is.

11. Het is de bruiklener verboden de panna-arena en/of aanhanger te vervreemden of aan derden in gebruik te stellen of voor verhuur af te staan.

12. De bruiklener is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de panna-arena en/of aanhanger en zorgt er voor dat, wanneer de attractie in gebruik is, er altijd toezicht is door een meerderjarige die invloed kan uitoefenen op (on)juist gebruik van de panna-arena.

13. De aanhanger moet altijd met het bijgeleverde slot afgesloten worden. Indien bij diefstal van de aanhanger gedurende de uitleenperiode vast komt te staan dat de aanhanger door bruiklener niet met het bijgeleverde slot was afgesloten, komt de schade als gevolg van verlies van de aanhanger volledig voor rekening van bruiklener.

14. Van Beek & Bloemsaat heeft het recht de gebruiksovereenkomst te allen tijde, direct en zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, als naar haar oordeel de panna-arena en/of aanhanger door de bruiklener in strijd met de bepalingen van de gebruiksovereenkomst word(t)(en) gebruikt.